ट्म्प-किम वार्ताको सुरक्षामा नेपाली खटिने भएका छन्